Mrs. Rehenuma Tabassum (Study leave)
Mrs. Rehenuma Tabassum (Study leave)
Assistant Professor
B.Sc. Ag.(Hons.), MS in Crop Botany (SAU)
01754661778
rehenuma.cbot@sau.ac.bd
pinkybd57@yahoo.com